loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

 • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Ostatnio sprzedane
Nasz salon

Zapraszamy do salonu
NINA RTV & AGD
ul. Głowackiego 7A
47-220 Kędzierzyn-Koźle
(centrum miasta)

tel: 77 483 80 42
Salon: ninartvagd@op.pl
E-sklep: sklep@rtvnina.pl

GG: 3243999 - Arkadiusz
GG: 9544000 - Ireneusz

www.rtvnina.pl

Płatności i wysyłka
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

SKLEP.RTVNINA.PL


§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.sklep.rtvnina.pl prowadzony jest przez firmę FHU NINA AUDIO-VIDEO-SAT Arkadiusz Łabas z siedzibą w 47-220 Kędzierzyn-Koźle przy ulicy Głowackiego 7A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla, NIP 749-000-05-76, REGON 004506363, tel. 77 483 80 42, e-mail: sklep@rtvnina.pl.

 2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

§2. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.rtvnina.pl.

 3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: jeden dzień roboczy.

§3. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

 2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

 3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia.

§4. DOSTAWA

 1. Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

 2. Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnym cennikiem. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

 3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

§5. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.
 2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu , nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.
 3. Kupujący w miarę możliwości dostarczy produkt w stanie nienaruszonym z kompletem dokumentów gwarancja,paragon,inne.
 4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru noszące znamiona uzytkowania Sprzedający może obniżyć kwotę zwrotu.

§6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową.

 2. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania należy przesłać na adres Srzedawcy.

 3. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

§7. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sprzedawcy (e-mail lub siedziba). Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 3. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.Również może zgłaszać bezpośrednio do sklepu.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa.

 2. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014r.
Załączniki

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Numer NIP
Numer REGON
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
Informacja o cookies